privacyverklaring

Algemeen

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze bedrijfsprocessen. Onder persoonsgegevens verstaan wij de gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De verwerking hiervan is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u betrokken bent of voor de communicatie met u over onze producten of onze dienstverlening.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Onderstaande persoonsgegevens worden intern verwerkt:

  • Voor- en achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen of dat er sprake is van een wettelijke verplichting.

De doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn als volgt:

  • Voor de naleving en tenuitvoerlegging van de overeenkomst van opdracht die u met ons bent aangegaan;
  • Ter afhandeling van betalingen en ter administratie van de facturen;
  • Om u te kunnen informeren over de uitvoering van onze dienstverlening.

Doorgifte aan derden

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan onze verplichting.

Wij delen de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet met derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij hanteren wij de wettelijk voorgeschreven termijn van zeven jaar.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Voedselveiligheid

Als producent van levensmiddelen zijn wij gebonden aan wettelijke regels en voorschriften om de voedselveiligheid te waarborgen. Wij registreren daarom de naam van iedereen die het bedrijfspand bezoekt. Deze gegevens worden op papier bewaard.

Bescherming

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw gegevens worden digitaal vastgelegd in onze systemen. De beveiliging van deze systemen is in handen van onze ICT-partner VH ICT. Hiermee is een verwerkersovereenkomst afgesloten in de vorm van een supportovereenkomst i.c.m. de algemene voorwaarden.

De gegevens die op papier worden vastgelegd en bewaard, staan in een afgesloten kast. Deze gegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

Recht op informatie, inzage, verwijdering, overdracht en correctie

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien en/of uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en/of af te schermen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Naast bovenstaande rechten heeft u te allen tijde het recht om een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien in deze privacyverklaring is aangegeven dat de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u voorts te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Wijziging privacyverklaring

Bakkerij van der Zee B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Verplichting delen persoonsgegevens

In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij u een dienst willen aanbieden of wij een overeenkomst met u moeten nakomen. Als u de noodzakelijke informatie niet invult, zijn wij niet in staat om onze dienst aan u te leveren.

Profilering

Bakkerij van der Zee B.V. maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

Contact

Wij controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen.